Pre nákladné vozidlá

TACHOGRAFY

V našich priestoroch vykonávame aktiváciu, overovanie analógových a digitálnych tachografov autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ponúkame digitálne, elektronické a mechanické tachografy, ako aj zariadenia na sťahovanie a prenos dát z tachografov. Analógový aj digitálny tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku (overenie). Lehota platnosti overenia je 2 roky.

Vozidlá ktoré musia byť vybavené digitálnym tachografom:

  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie počnúc 1.5.2006 musia byť vybavené digitálnym tachografom. Povinnosť vybavenia digitálnym tachografom sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť úpravy prevyšuje 3,5 t.

Vozidlá ktoré musia byť vybavené analógovým tachografom:

  • Od 21.08.2023 všetky novo registrované motorové vozidlá musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 aj so záznamom polohy miesta nakládky, vykládky a prekročenia hranice. Je to definované nariadením komisie (É) 2021/1228, ktoré upravuje prílohu 1C vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799. Zavedenie inteligentných tachografov verzie 2 súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorá musí byť prijatá do legislatívy členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 02.02.2022.
  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie počnúc 5.8.2004 a pred 1.5.2006 musia byť vybavené analógovým tachografom alebo digitálnym tachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t.
  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie pred 5.8.2004 musia byť vybavené analógovým tachografom – tzv. eurotachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5t.

Kontakt na servis:

+421 905 949 660
+421 908 787 011
045/555 26 20
servis@dkc.sk